Търговска гаранция

"Съни Х3М“ ЕООД, BG131326917, данъчна група Б, София, ул Галилео Галилей № 20, e-mail: sport@sunnyx3m.com, тел. 0899998594

Инструкции за употреба и декларации: sunnyx3m.com/content/deklaracii-za-sotvetstvie

Гаранционните срокове текат от датата на покупката. Гаранционното обслужване важи за Р България. Гаранцията покрива производствени или скрити дефекти, съществували при продажбата на продукта, различни от изхабяване поради нормална употреба. Гаранцията не покрива детайли и аксесоари, изхабени вследствие на експлоатацията на продукта. Продуктите се ремонтират безплатно преди изтичането на гаранционния срок от тридесет календарни дни.

Срокът за уреждане на основателна рекламация е до тридесет дни от датата на предявяването ѝ. Рекламации се приемат в търговския обект на ул. Г. Галилей № 20, гр. София, след представяне на документа за покупка, описание на дефекта, оригинална опаковка, оригинални етикети, изделието да е окомплектовано, почистено и в добър търговски вид. Изгубени или счупени аксесоари и козметични дефекти към закупената стока, не се считат за рекламация. На връщане и замяна не подлежат продукти, които не отговарят на условията съгласно „Закон за защита на потребителите". Разходите за транспорт, застраховка и други такси за доставка и връщане на стоките до търговския обект се поемат от потребителя, разходите за отстраняване на производствените дефекти са за сметка на „Съни Х3М“ ЕООД. Гаранцията не покрива случаите когато:

 • описаните продукти са ползвани, почиствани или съхранявани неправилно
 • налице са механични повреди
 • е установено избледняване, поради излагане на слънце
 • е установено изхабяване, деформация, закъсване или износване вследствие от нормалната употреба на продукта
 • причината е лош транспорт
 • е установен опит за отстраняване на дефекта от неупълномощените за целта лица
 • продуктите са преоценени (залежали или с установен дефект)
 • не се полагат грижи в съответствие с инструкцията за експлоатация

При установяване на отстраним дефект, изделието се отремонтира за сметка на „Съни ХЗМ“ ЕООД. Ако несъответствието е незначително, но неотстранимо с ремонт, може да се намали цената на изделието. Ако несъответствието е значително, което не може да бъде отремонтирано или нарушава цялостната функция на изделието, се предлага подобно изделие за замяна или по-добро с доплащане. Незначително несъответствие имаме тогава, когато стоката притежава недостатъци, но те не възпрепятстват годността ѝ за употреба. За да се извърши замяна на продукта е необходимо да се върне пълния комплект.

Независимо от търговската гаранция „Съни Х3М“ ЕООД отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока съгласно правата на потребителя, произтичащи от „Закона за защита на потребителите“ чл. 112-115 и не ограничава действащите закони, задължителни разпоредби, законовата гаранция и правото на рекламация.
„Съни Х3М“ ЕООД не съхранява и не носи отговорност за стоки дадени за рекламация, непотърсени повече от 45 дни след датата на вписване.
„Съни Х3М“ ЕООД не носи отговорност за пропуснати ползи, престой и други, вследствие на дефекта на продукта и/или престоя му в сервиз.
До изтичане на гаранцията, пазете Вашата гаранционна карта, фактура и/или касов бон и оригинална опаковка.

Указания за поддръжка и експлоатация:

 • съхранявайте изделието при стайна температура на сухо и проветриво място

 • не сушете изделието в близост до източници на директна топлина (парно, печка, огън и други)

 • по възможност не излагайте изделието продължително на директна слънчева светлина

 • не съхранявайте изделията влажни

 • ползвайте подходящи средства за почистване

 • не използвайте абразивни материали или агресивни химични и препарати за почистване

Mембраните имат двупосочно действие. Изпуска влагата отвътре и намалява достъпа на такава отвън. Тъй като тази функция няма посока, могат да се проявят следните ефекти: При сухо време влагата от тялото излиза навън, колкото е по-влажно/мокро, толкова по-голяма част от клетките на мембраната са запушени и действието и се влошава, при силен натиск на влага отвън, има вероятност мембраната да пропусне и в посока към тялото. При водоустойчивите модели е възможно да се появи изпотяване, защото мембраната не винаги успява да компенсира отделяната влага. Максимален ефект се постига с използването на дишащи материи (чорапи, бельо и облекло).