Политика за защита на личните данни

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Обща информация

От 25.05.2018г. влиза в сила новият регламент на Европейския съюз за защита на личните данни GDPR (General Data Protection Regulation). Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на Европейския съюз и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни, Съни Х3М ЕООД отговаря на изискванията на новата регулация, като събира данни единствено доколкото са необходими за предоставянето на нашите услуги, и ги пази отговорно и законосъобразно.


Информация относно Администратора на лични данни
 • Наименование: "Съни Х3М" ЕООД
 • ЕИК/БУЛСТАТ :131326917
 • Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Слатина, ул. Мъдрен 27
 • Данни за кореспонденция: гр. София, ж.к. Слатина, ул. Мъдрен 27
 • Е-mаil: s_еxtrеmе в аbv.bg
 • Телефон.: O899998594

"Съни Х3М“ EООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1

(1) "Съни Х3М“ EООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с извършването на търговски услуги и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

 • Свободно изразено, конкретно и недвусмислено съгласие за обработване на Ваши данни.
 • Изпълнение на задълженията на "Съни Х3М“ EООД по договор с Вас.
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо "Съни Х3М“ EООД.

(2) "Съни Х3М“ EООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, "Съни Х3М“ EООД действа в качеството си на обработващ лични данни.


Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2

(1) "Съни Х3М“ EООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги, за сключване на договор с дружеството, както и за записване за участие в нашите събития, включително за следните цели:

 • създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни.
 • издаване на фактура, гаранционна карта или друг документ, или да Ви изпратим поръчана от Вас стока.
 • регистрация на участник в събитие, организирано от "Съни Х3М“ EООД.
 • статистически цели.
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга.
 • изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на платформата, контакти с Вас и др.
 • подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас.
 • когато заявите интерес да участвате в процедура за подбор на персонал в "Съни Х3М" ЕООД.
 • спазване на правни задължения.
 • когато попаднете в обхвата на видеокамера в сградата, в която са нашите офиси и магазини или в близост до нея.
 • когато Вие сами ни предоставите Ваши лични данни, или ни дадете съгласие да ги обработваме.

(2) "Съни Х3М“ EООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност и добросъвестност.
 • точност и актуалност на данните.
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите.
 • подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Видове лични данни събирани, обработвани и съхранявани от "Съни Х3М“ EООД

Чл. 3

(1) "Съни Х3М“ EООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 • Регистрация на потребител в уебсайта и изпълнение на договор за предоставяне на услуги, целта на тази операция е създаване на профил, който да бъде свързан с използваната услуга и да управлявате съдържанието на услугата през създадения административен панел. Заключение от оценката на въздействието: Въз основа на горепосочената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Сключване на договор за покупко-продажба или наем на оборудване“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
 • Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране.
 • Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите и изтичащи услуги, съгласно договора за предоставяне на услугата.
 • Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да ги получават.

(2) "Съни Х3М“ EООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, телефон и адрес)
  • Цел, за която се събират данните: Регистрация на потребител. Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения. При сключване на договор за лизинг или вземане на оборудване под наем - имена, номер, дата на издаване, валидност и издател на документ за самоличност, ЕГН, адрес по местоживеене, телефон. Информация предоставена по Ваше желание - трудово възнаграждение, месторабота, служебен телефон. Електронна поща, писма, жалби, молби, оплаквания и друга обратна връзка, която получаваме от Вас.
  • Основание за обработка на личните Ви данни – С регистрацията в уебсайта и закупуване на продукт или услуга, между "Съни Х3М“ EООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Други данни, които обработваме – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, "Съни Х3М“ EООД събира данни за използвания IP адрес.
  • Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
  • Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR.
 • Видео и фото изображения – При попадане в обхват на видео камера или предоставени от Вас.
 • Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своето ЕГН.
  • Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на стоки или услуги.
  • Основание за обработка на личните Ви данни – С регистрацията на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между "Съни Х3М“ EООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • За наши служители по трудови/граждански договори:
  • Физическа идентичност: име, паспортни данни, ЕГН, месторождение, адрес, телефон.
  • Икономическа идентичност: размер на възнаграждение, банкова информация, ползване/
  • погасяване на кредити, издръжки, запори, други задължения.
  • Социална идентичност: образование, квалификации, трудова история, професионален опит, семейно положение, деца.
  • Здравна идентичност: текущо здраве, общи заболявания, хронични заболявания,
  • диспансеризации, трудоустрояване, инвалидизация, бременност и раждания.
  • Съдимост.

(3) "Съни Х3М“ EООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход.
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации.
 • генетични данни или данни за сексуалния живот и сексуалната ориентация.

(4) Личните данни са събрани от "Съни Х3М“ EООД от лицата, за които се отнасят.


Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4

(1) "Съни Х3М“ EООД съхранява Вашите лични данни от регистрацията Ви в уебсайта, за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, полагаме необходимите грижи да изтрием и унищожим всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2) При случаи, в които по силата на приложими за нашите дейности законови разпоредби или вътрешни правила, сроковете могат да бъдат по-къси или по-дълги. Например:

 • Лични данни в счетоводни документи – 10 години.
 • Видеоизображения по Регистър „ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ“, се съхраняват от 1 до 16 дни, след което се изтриват от устройството.
 • Личните данни по Регистър „ПЕРСОНАЛ“, се съхраняват в определени от закона различни задължителни срокове – от 3 до 50 години за различните видове документи.
 • Може да съхраняваме някои от личните Ви данни за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение на услуги/прекратяване на регистрация/договор за предоставяне на услуги и други, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор във връзка с изложеното до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно решение.

(3) "Съни Х3М“ EООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.


Предаване на Вашите лични данни за обработване

Чл. 5

(1) "Съни Х3М“ ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на трети страни обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

Кой може да има достъп до Ваши лични данни:

 • Самите субекти на лични данни – до своите данни.
 • Оторизирани служители на "Съни Х3М“ ЕООД.
 • Обработващи лични данни от името на "Съни Х3М“ ЕООД или трети страни – напр. приложение за платежни услуги, приложение за имейл маркетингови услуги, куриерски фирми, банкови институции, друго.
 • Лица, на които разкриване на данни е предписано в нормативен акт (като органи на МВР, съд, Прокуратура, НОИ, НАП и др.).
Ние не продаваме личните Ви данни на никого.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 6

(1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от "Съни Х3М“ ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст.

(2) "Съни Х3М“ ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на нашите услуги, Вашият акаунт ще стане неактивен или ще бъде изтрит.


Право на достъп

Чл. 7

(1) Вие имате право да изискате и получите от "Съни Х3М“ ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) "Съни Х3М“ ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но "Съни Х3М“ ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на прекомерност на исканията.


Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до "Съни Х3М“ ЕООД.


Право на изтриване

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от "Съни Х3М“ ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а "Съни Х3М“ ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин.
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването.
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество.
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно.
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо "Съни Х3М“ ЕООД.

(2) "Съни Х3М“ ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация.
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени.
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве.
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели.
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на изтриване, Вие следва да подадете искане през опцията във Вашия профил или писмено искане, изпратено до "Съни Х3М“ ЕООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред "Съни Х3М“ ЕООД и при необходимост да въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните.

(4) "Съни Х3М“ ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.


Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от "Съни Х3М“ ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на "Съни Х3М“ ЕООД да провери точността на личните данни.
 • Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено.
 • "Съни Х3М“ ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции.
 • възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на "Съни Х3М“ ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.
Право на преносимост

Чл. 11 Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на "Съни Х3М“ ЕООД, директно през Вашия профил или с искане по имейл.

Право на получаване на информация

Чл. 12 Вие можете да поискате от "Съни Х3М“ ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. "Съни Х3М“ ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 13 Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от "Съни Х3М“ ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.


Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 14

(1) Ако "Съни Х3М“ ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) "Съни Х3М“ ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността.
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви.
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.
Други разпоредби

Чл. 17 В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон: 02 915 3 518
 5. Emаil: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Настройки на бисквитките, които получавате от нашия сайт (включително и пълната им забрана), можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

Уебсайта на "Съни Х3М“ ЕООД използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия уебсайт, Вие приемате използването им. Не събираме информация, която да продаваме на трети страни. Не пускаме рекламни материали или SPAM съобщения.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни:

Видове бисквитки, които използваме:

 • Задължителни бисквитки

  Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език, а цените - спрямо валутата и ДДС за съответната държава. Такива бисквитки са също тези за включване на кеширане и др.

 • Аналитични бисквитки

  Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него. Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни.

 • Функционални бисквитки

  Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да гледате видеата в него, да ни пишете чрез формата за контакти, както и запомнянето на предпочитания език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт.

 • Бисквитки за таргетиране

  Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да Ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за Вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др.

Какви мерки за сигурност прилагаме за защита на личните данни
В пълно съответствие със законовите изисквания за защита на личните данни, ние прилагаме строги организационни и технически мерки за сигурност, между които:
 • криптиране на личните данни.
 • мерки за гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите за обработване.
 • мерки за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни, в случай на физически или технически инцидент.
 • редовно изпитване и оценка на ефективността на мерките, с оглед гарантиране сигурността на обработването.
 • Високо ниво на сигурност и надеждност изискваме и при подбора на наши оператори, както и трети лица.

Формуляр / заявление за корекция, заличаване, отказ или допълване на Вашите лични данни: Заявление

Акт за цифрови услуги

С цел по-добро хармонизиране на законодателната рамка в областта на цифровите услуги и създаване на по-безопасно цифрово пространство за потребителите, РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/2065 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 19 октомври 2022 година относно единния пазар беше приет на европейско равнище за цифрови услуги и за изменение на Директива 2000/31/ЕО (Регламент за цифровите услуги/АЦУ) и ще се прилага във всички държави членки от 17 февруари 2024 г.

На национално ниво, координатор на цифровите услуги е определена Комисията за регулиране на съобщенията ( КРС).

За да докладват незаконно съдържание, потребителите имат на разположение Център за съобщения и бланка в страницата с контакти.

За да бъде прието, уведомлението е необходимо да съдържа следните реквизити:

 • Достатъчно обосновано разяснение на причините, поради които физическото или юридическото лице твърди, че въпросната информация представлява незаконно съдържание.
 • Декларация, потвърждаваща, че лицето подава уведомлението добросъвестно и вярва, че информацията и изявленията, съдържащи се в него, са точни и пълни.
 • Ясно посочване на местоположението на незаконното съдържание и при необходимост, допълнителна информация, която да позволи идентифициране на незаконното съдържание.
 • Име и e-mail адрес на лицето подаващо уведомлението.

Съни Х3М ЕООД декларира на своя отговорност, че продуктите и услугите, които предлага, отговарят на действащото законодателство.